Лична карта

Податоци за матичното друштво

Матичното друштво на групацијата е Крка, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto односно Krka, d. d., Novo mesto, и Krka d.d.

Групацијата Крка, покрај владејачкото друштво Krka d. d. Novo mesto, ја сочинуваат претставништва во Словенија и во странство. Групацијата се занимава со развој, производство, маркетинг и продажба на производи за хумана употреба (лекови на рецепт, лекови без рецепт и козметички производи), ветеринарно медицински препарати, здравствен туризам и останати туристички услуги. Производството на лекови се одвива во Словенија, Полска, Руската федерација, Хрватска и во Германија, а останатите преставништва надвор од Словенија се занимаваат со маркетинг и продажба на препатарите.

Повеќе податоци за матичното друштво (Англиски)