Транспарентност и известување

Ние сме посветени на сеопфатно и транспарентно известување за деловното работење на компанијата и за обезбедување на целосни, фер, навремени и релевантни информации до регулаторните тела, акционерите, инвеститорите, медиумите, аналитичарите, трговците и пошироката јавност.

Нашите извештаи не се базираат само на општите финансиски извештаи. Во нашето известување се вклучени и пошироките еколошки и социјални аспекти на нашето деловно работење.

Годишни извештаи