Одговорно лице за усогласеност на работењето

Одговорното лице за усогласеност е одговорен за континуирана проценка на ризиците од усогласеноста со корпоративното работење и координацијата на деловните процеси. Одговорното лице за усогласеност предлага и воспоставува ефикасен систем за внатрешна контрола и се грижи за подигнување на свеста, обука и советување за подобрување на деловниот интегритет. Одговорното лице за усогласеност постапува по извештаите за несоодветно однесување и прекршување на важечките прописи, интерни правила и етички принципи. Одговорното лице за усогласеност, исто така, е одговорен за известување на менаџментот на компанијата за корпоративната усогласеност во Крка.

Пријавување на сомневање за измами

Секој вработен во Крка и секое трето лице можат да пријават сомневање за постоење на измама.

Доколку некој вработен на Крка открие некој чин кој укажува на сомневање за постоење на измама, тој мора да го информира својот претпоставен. Ако природата на наводната измама или нејзините околности не го дозволуваат ова, тие мора да го информираат Раководителот на Правна служба и одговорното лице за усогласеност на работењето. Сомневањето за постоење на измама може да се пријави и анонимно. Адресата на електронската пошта за пријавување на сомневање за постоење на измама е compliance.officer@krka.biz.

Доколку давателот на информацијата не сака да остане анонимен, тој може да го пријави сомневањето за постоење на измама по телефон. Тие може да им телефонираат на следниве лица:

  • одговорно лице за усогласеност на работењето +386 7 331 26 00,
  • раководител на Правна служба +386 7 331 95 95,

Крка се обврзува доверливо, професионално и со должно внимание да ги третира информациите на давателот на информации и правилно да го заштити давателот на информации од какви било одмазнички мерки.