Деловната мрежа на Крка

Групацијата Крка, покрај матичното друштво Krka d. d. Novo mesto, ја сочинуваат зависните друштва во Словенија и во странство. Крка групацијата се занимава со развој, производство, маркетинг и продажба на производи за хумана употреба (лекови на рецепт и лекови без рецепт), ветеринарно медицински препарати и здравствен туризам и останати туристички услуги. Производството се одвива во Словенија, Полска, Руската Федерација, Хрватска и во Германија, а останатите претставништва надвор од Словенија се занимаваат со маркетинг и/или продажба на производи.