Торекан раствор за инјектирање 6,5 mg/1 ml (thiethylperazin)

  • Општи податоци

Пријавување на несакани дејства
Ако сакате да пријавите несакани дејства од лекови испратете нѝ го пополнет образецот за пријавување на несакани дејства.