Макропен гранули за перорална суспензија 175 mg/5 ml (miocamycin (midecamycin acetate))

  • Општи податоци

Пријавување на несакани дејства
Ако сакате да пријавите несакани дејства од лекови испратете нѝ го пополнет образецот за пријавување на несакани дејства.