Лориста Х филм-обложени таблети 50 mg/12,5 mg (Losartan potassium/hydrochlorothiazide)

  • Општи податоци

Пријавување на несакани дејства
Ако сакате да пријавите несакани дејства од лекови испратете нѝ го пополнет образецот за пријавување на несакани дејства.