Логотип

/mk/medija-centar/logotip/

Логото и логотипот се основните елементи на визуелниот идентитет на компанијата Крка, д.д., Ново место. Тие се утврдени и пропишани во прирачникот за Корпоративен Идентитет. Некои делови од прирачникот се објавени тука.

Минималниот простор околу логото и логотипот е определен со дијаметарот на тркалезното лого (2r) и неговиот радиус (r). Во рамките на определениот минимален простор околу логото и логотипот не смеат да се користат други типографски или графички елементи. Последната критична граница на големината, зависно од техниката и квалитетот на печатот, е 8 mm (должина на знакот и логотипот). Логото и логотипот се отпечатени секогаш во иста зелена боја. Логото и логотипот на Крка може да бидат само со зелена (Pantone 355), или во црно бела боја (во негатив).

Лого и логотип
Контраст на боја .pdf - 23 kB
Боја .pdf - 21 kB
Усогласување на карактери .pdf - 46 kB
Недозволено користење .pdf - 96 kB
Конструкциска мрежа .pdf - 96 kB .eps - 2943 kB .ai - 1247 kB
Негатив .pdf - 33 kB .eps - 2259 kB .ai - 1086 kB
Позитив .pdf - 78 kB .eps - 2641 kB .ai - 1186 kB
Логотип со слоган
Негатив .pdf - 24 kB .eps - 2173 kB .ai - 1067 kB
Позитив .pdf - 23 kB .eps - 2196 kB .ai - 1053 kB
Минимален простор .pdf - 0 kB .eps - 1457 kB .ai - 1177 kB
Логотип со е-адреса
Позитив .pdf - 110 kB .eps - 403 kB .ai - 939 kB