Контакт со медиуми

За сите информации, Ве молиме контактирајте ја Службата за односи со јавност.

Директор Светлана Станоевска
Телефон: +389 02 2720 310
Faks: +389 02 2700 325
Е-адреса: svetlana.stanoevska@krka.biz 

 

Контакт со медиуми (англиски)