Пријавување на несакани дејства од ветеринарни препарати

  1. Пријавување на несакани дејства

  2. Дали животното некогаш веќе го користело тој лек?

  3. Дали веќе имало реакција од тој лек?